Văn bản pháp luật

Thông tư số 173/2016/TT-BTC

Thông tư Số: 173/2016/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

Thông tư số : 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nhỏ và vừa

Căn cứ Luật Kế toán s 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số Số: 99/2016/TT-BTC

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định số 80/2016/NĐ-CP

Nghị định số 80/2016/NĐ-CP

Nghị định số 80/2016/NĐ-CP. NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2012/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 

Công văn số : 2694/TCT-CS V/v chính sách thuế

Trả lời công văn số công văn số 2366/CT-TTHT ngày 22/3/2016 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần dược phẩm Sanofi - Synthelabo Việt Nam (Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 7, Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội quy định:

Công văn số: 1871/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Công văn số: 1871/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Trả lời Công văn số 628/CT-THNVDT ngày 25/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vướng mc chính sách lệ phí trước bạ, Tng cục Thuếý kiến như sau:

- Tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đu giá:
+ điểm e Khoản 2 Điều 23 quy định:

Công văn số: 1840/TCT-CS V/v chính sách thuế

Công văn Số: 1840/TCT-CS V/v chính sách thuế. Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Tổng cục Thuế nhận được công văn số số 120/CT-KT1 ngày 21/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về phương án xử lý công nợ và tài sản của Công ty TNHH GMIE tự giải thể trước thời hạn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau.

Văn bản pháp luật số 106/2016/QH13

Văn bản pháp luật số 106/2016/QH13

 LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Công văn Số: 1164/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh

Số: 1164/TCT-TNCN V/v: chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh

Trả lời công văn số 20150811CVL ngày 11/08/2015 của Công ty TNHH CARGILL VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

Page 1/431234Next

Design Web GGO