Thuế TNDN

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời văn thư số 001/12/12CV ngày 12/12/2012 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Công văn 4391/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 4391/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả li công văn số 1926/CT-TTHT ngày 27/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về thuế suất thuế TNDN đối với quặng Phen-sờ-phát (fenspat). 

Công văn 4379/TCT-CS xin tiếp tục miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hợp tác xã thủy sản

Công văn 4379/TCT-CS xin tiếp tục miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hợp tác xã thủy sản
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57/LMHTX ngày 20/6/2012 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa về việc xin tiếp tục miễn thuế TNDN cho các HTX thủy sản.

Công văn 4211/TCT-CS giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương

Công văn 4211/TCT-CS giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV-DNQH ngày 12/11/2012 của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương về việc giải quyết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính. 

Công văn 4202/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 4202/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4751/CT.TTr2 ngày 4/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, tiếp theo công văn số 2142/TCT-CS ngày 19/6/2012. 

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN
Công văn 2967 /TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2012 giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 107/CT-TH.NV.DT ngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 1959/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1959/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Trả lời công văn số 284/CT-TTHT ngày 04/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty Scavi Huế.

Công văn 1718/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1718/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Trả lời công văn số 3525/CT-KKT ngày 20/12/2011 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.
Page 1/51234Next

Design Web GGO