Giới Thiệu


Lịch sử phát triển

       Năm 2002 Công ty cổ phần đầu tư thương mại Dịch vụ Thăng Long được thành lập tại thủ đô Hà Nội, hoạt động trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ đào tạo Tài chính - Kế toán - Thuế. Ông Trần Huy Hoàng là sáng lập viên đồng thời là chủ tịch HĐQT.

        Năm 2003: Thành lập trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ và tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về kế toánthuế cho các đối tượng học viên là các cán bộ quản lý Doanh nghiệp và kế toán của các loại hình Doanh nghiệp trên toàn quốc.

       Năm 2005: Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng nghề Kế toán - Thuế chuyên nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp về nghề Kế toán ở các loại hình Doanh nghiệp cho các đối tượng học viên từ người chưa biết gì về nghề Kế toán cho đến khi thành nghề Kế toán làm việc tốt trong các loại hình Doanh nghiệp.

       Năm 2006: Thành lập Trung tâm tư vấn quản lý Doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế, làm dịch vụ kế toán thuế cho các loại hình Doanh nghiệp.

       Năm 2006: Thành lập công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Tư vấn quản lý Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, đào tạo và tư vấn chuyên sâu về Quản trị điều hành Doanh nghiệp.

       Năm 2007: Thành trung tâm Đào tạo Giám đốc và Nhà quản lý Doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về Quản trị điều hành Doanh nghiệp.

       Năm 2009: Thành lập công ty Cổ phần đại lý thuế CENSTAF, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế, kê khai thuế cho mọi Doanh nghiệp và người dân tại Việt Nam.
 

Bài viết liên quan

Design Web GGO