Đào tạo kế toán thuế

Đào tạo kế toán thuế: "Những điểm khác biệt (thay đổi) trong chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới".

Đào tạo kế toán thuế, Dao tao ke toan thue

Đào tạo kế toán thuế: Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách thuế GTGT, TNDN mớiđể sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế cũ nhằm quản lý ngày càng chặt chẽ hơn về thuế tại các DN như: Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 (hiệu lực từ 1/3/2012) của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của CP về thi hành luật thuế GTGT, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 (hiệu lực từ 01/01/2012) của CP về thi hành luật thuế TNDN và rất nhiều các văn bản dưới luật khác. 

Đào tạo kế toán thuế :”Những sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN"

Dao tao ke toan thue ngan han, Đào tạo kế toán thuế ngắn hạn

Đào tạo kế toán thuế: Trong hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam thì thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN được coi là 3 đạo luật thuế khổng lồ vì chúng có số thu rất lớn trong tổng thu NSNN và có ảnh hưởng trực tiếp đến DN và NLĐ....

Đào tạo kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp Xây Lắp khi quyết toán thuế TNDN"

Đào tạo kế toán thuế, Đào tạo kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp

Đào tạo kế toán thuế: Khóa đào tạo kế toán thuế "Các sai phạm thường gặp trong DN Xây lắp" đã giúp Doanh nghiệp xây dựng được “Cách quản lý chi tiêu hiệu quả theo đúng các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và đặc biệt là theo đúng chính sách thuế hiện hành nhằm tiết kiệm và giảm thiểu rủi ro, sai phạm trong công tác quyết toán chi phí SXKD tại Doanh nghiệp mình”...

 

Đào tạo kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN"

Dao tao thue: Dao tao thue quyet toan thue GTGT va thue TNDN nam 2011
Đào tạo kế toán thuế: Thế nào là hoá đơn bất hợp pháp? Giới hạn truy cứu trách nhiệm hình sự với các hành vi, mua, bán và sử dụng trái phép hoá đơn GTGT? Ban lãnh đạo và các cán bộ có liên quan đến việc thanh quyết toán hoá đơn trong doanh nghiệp ...

Đào tạo kế toán thuế: "Chi phí hợp lý - Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế"

dao tao ke toan thue: Chi phi hop ly bat hop ly trong quyet toan thue
Đào tạo kế toán thuế: Chi phí kế toán là gì? Chi phí thuế là gì? Chúng khác nhau như thế nào thông qua các chế độ, chính sách của Nhà nước? Việc khác nhau đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác Quyết toán thuế cuối năm không?...

Design Web GGO