Lao động & Tiền lương

Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm
Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, thay thế Thông tư số 108 TC/HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho cán bộ, công nhân viên nhà nước đi nghỉ phép hàng năm.

Hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ được hạch toán như thế nào?

Hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ được hạch toán như thế nào?
Tại công văn số 3117/TCT-CS ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 089/TP-09 không ngày, tháng 05/2009 của Công ty May thêu Thuận Phương về hạch toán chi phí lương tháng 13 và chuyển lỗ, hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Văn bản pháp luật: Hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Trả lời công văn số 01/2011/CV-HC ngày 15 tháng 01 năm 2011 của Công ty TNHH YAMAHA MOTOR Việt Nam về việc hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:.....

Design Web GGO