Thuế TNCN


Công văn 1136/TCT-TNCN về việc Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------

Số: 1136/TCT-TNCN

V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011


 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Trả lời công văn số 53/CT-TTHT ngày 5/1/2011 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về miễn thuế TNCN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đối với nhà đầu tư là cá nhân được trả cổ tức bằng cổ phiếu do góp vốn, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế TNCN theo pháp luật thuế TNCN.

a. Thời điểm trước 01/01/2009.

- Tại điểm 3, mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hướng dẫn: “Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền cho vay vốn, lãi mua tín phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng khoán”

- Tại điểm 4, mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán hướng dẫn: “Cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.

b. Thời điểm từ 01/01/2009.

- Tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng: Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn”; “Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng; nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. Trường hợp số lượng cổ phiếu chuyển nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiếu nhận thay cổ tức hoặc số cổ phiếu thưởng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp vào các lần chuyển nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó.”

- Tại điểm 1, Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội hướng dẫn: “Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và các nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

Từ ngày 01/01/2010 cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.”

- Tại điểm 2 mục II công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/5/2010 hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009 nêu: “2. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chứng khoán phát sinh trước ngày 01/01/2009 và cả năm 2009 được trả trước ngày 01/7/2010” không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009.

- Tại điểm 1 công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân biệt giữa chuyển nhượng cổ phiếu là chứng khoán và chuyển nhượng cổ phiếu là chuyển nhượng vốn:

“- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng quy định về thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong các công ty cổ phần không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.”

Căn cứ vào hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, cổ tức của năm 2009 và của các năm trước 2009 được trả cho cá nhân bằng cổ phiếu nhận trước ngày 01/7/2010 thì không phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn. Số cổ phiếu này chuyển nhượng từ 01/01/2010 phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn (nếu cổ phiếu không phải là của công ty đại chúng) hoặc nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (nếu cổ phiếu là của công ty đại chúng), còn không phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức.

2. Về việc áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế TNCN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

- Tại Điều 25 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định: “Nhà đầu tư là cá nhân được miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, của quỹ hỗ trợ đầu tư, quỹ hỗ trợ xuất khẩu hoặc Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia trong thời hạn năm năm kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân;”

- Tại Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“2. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:

a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi:

b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;

d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.”

Căn cứ quy định nêu trên thì trong thời gian trước 01/01/2010 thu nhập từ đầu tư vốn không phải nộp thuế TNCN nên chính sách ưu đãi miễn thuế TNCN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước không được áp dụng và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đã hết hiệu lực từ 01/7/2006. Cá nhân là nhà đầu tư của Công ty CPĐTPT Nhà Thủ Đức không phải là đối tượng đang được hưởng ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp do đó không được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế TNCN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, TNCN.

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

 


Bài viết liên quan

-Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

- Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

-Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

-Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

-Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

-Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

-Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

-Công văn 305/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế

-Công văn 230 /TCT-TNCN - 17/01/2012 Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

-Công văn 347/TCT-CS về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

-Công văn 4410/TCT-TNCN về Quyết toán thuế TNCN năm 2009 của CN Viettel Ninh Thuận

-Công văn 4433/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hạch toán bằng ngoại tệ